POLIBIENESTAR

(POLIBIENESTAR) je eden izmed raziskovalnih inštitutov Univerze v Valenciji na področju socialnih politik. Z veliko medijsko prepoznavnostjo, so njegova glavna raziskovalna področja inovacije na področju družbene tehnologije, tehničnega svetovanja in usposabljanja o socialnih politikah. 

Skozi 20-letno obdobje delovanja, inštitut izvaja tako osnovne kot poglobljene raziskave o ekonomskih, socialnih, političnih, trajnostno tehnoloških vidikih politike socialnega varstva. Obenem inštitut nudi svetovanje upravnim telesom in zasebnim podejtjem o načrtovanju, oblikovanju in udejanjanju trajnostne politike na področju socialnega varstva. Inštitut sestavlja multidisciplinarna ekipa več kot 100 članov, ki jo vodi Jorge Garcés Ferrer, profesor "Príncipe de Asturias" na univerzi v Washingtonu DC. Strokovnjaki prihajajo iz Univerze v Valenciji, 7 drugih španskih Univerz in iz 2 mednarodnih Univerz. Polibienestar uspešno sodeluje z Univerzami in centri iz Evropske unije, Združenih držav Amerike, Južne Amerike, Afrike in Kanade.

Polibienestar se pri svojem delu opira na 6 temeljnih raziskovalnih področij: zdravje, pametna mesta, socialni in dostopni turizem, socialna politika, upravljanje in administracija ter gospodarstvo. 

Spletna stran: www.polibienestar.org

 


APPT21

Portuglsko združenje za Downov sindrom (APPT21) je bilo ustanovljeno 1. oktobra 1990 z namenom zagotavljanja ustrezne zdravstvene oskrbe otrokom z genetskimi ovirami. V 90-ih letih, se je pri ocenjevanju in razvoju preventivnih metod za osebe z Downovim sindromom zgodil uspešen preboj, pri čemer je vodilno vlogo imel APTT21. Izsledke omenjenih raziskav so vključili v boljše razumevanje preostalih zdravstvenih stanj, povezanih z genetiko. Zametki raziskovalnih aktivnosti so postavili temelje danes enemu izmed najbolj inovativnih in razvojnih centrov otrok v Evropi, kar gre zahvala predanemu in trdemu delu multidisciplinarne ekipe strokovnjakov: razvojni pediatri in nevrologi,  pediatri, zdravniki splošne medicine, epidemiologi, izobraževalni psihologi, klinični psihologi,  specialni in rehabiliticajski pedagogi (defektologi), delovni terapevti in logopedi. Od leta 2006 se APPT 21 vključuje v osnovanje vsebin poklicnega izobraževalnega programa za mlajše otroke z Downovim sindromom z namenom nudenja podpore pri razvoju funkcionalnih, socialnih veščin, samostojnega življenja in neodvisnosti, jezika in komunikacijskih veščin, kar jim omogoča lažjo vključitev na trg dela. Pri načrtovanju kurikula sodelujejo tudi družine, šola, tutorji oziroma mentorji osebam z Downovim sindromom na delovnem mestu. Tako institucija spodbuja integracijo mladostnikov z DS na trg dela v sodelovanju z delodajalci in drugimi deležniki ter spremlja in ocenjuje njihovo uspešnost. Med drugim APPT 21 redno izvaja sestanke z mentorji in predstavniki delovnih organizacij ter ugotavlja, kako so se osebe z DS vključile v delovno okolje ter kako produktivne so. APPT21 je član EDSA-Evropskega združenja za Downov sindrom.

Spletna stran: https://diferencas.net/

 


ASINDOWN

Asindown je neprofitna organizacija, ustanovljena na pobudo družin oseb z DS leta 1989. Njena glavna naloga je razvoj mreže institucij za integracijo oseb z DS in drugimi ovirami. Z aktivnostmi in konkretnimi akcijami želijo povečati pozitivno ozaveščenost in odgovornost družbe, ter s tem izboljšati kakovost življenja oseb z Downovim sindromom in oseb z drugimi ovirami. Prizadevajo si za večjo vključenost v skupnost in aktivno državljanstvo oseb z Downovim sindromom in drugimi kognitivnimi motnjami ter njihovih družin v vseh življenjskih obdobjih, kar želijo spodbuditi z različnimi viri, podporo raziskav ter vzpostavljanjem razvojnih izobraževalnih, delovnih, starostnih in družbenih programov. Z uporabljenimi strategijami in izvajanjem projektov prispevajo k ohranjanju dostojanstva in pravic oseb z Downovim sindromom in drugimi ovirami. Organizacijo sestavlja več kot 40 strokovnjakov, ki s svojimi storitvami zagotavlja pomoč več kot 400 uporabnikom.

Spletna stran: www.asindown.org

 

 


ALDO-CET

Asociația Langdon Down Oltenia Centru Educationl Teodora (ALDO-CET) je nepolitična in neprofitna organizacija, ustanovaljena oktobra 2000 v Romuniji. Naslov: Dreptăţii ulica, št.35, Băileşti, Dolj, ROMANIA. ALDO-CET se nahaja v regiji Oltenia, deluje kot regionalna organizacija in vezni člen pri krepitvi sodelovanja med ostalimi romunskimi organizacijami na področju Downovega sindroma. Temeljno poslanstvo organizacije je prenos in izboljšanje znanja o Downovem sindromu, poznavanje, podpora in spoštovanje pravic oseb s kognitivnim upadom za aktivno udejstvovanje v skupnosti in v delovnem okolju ter spodbujanje neodvisnega življenja. V več kot 18-letnem delovanju, je vizija organizacije promocija in ohranjanje človekovih pravic oseb z Downovim sindromom, temelječih na psihosocialnem modelu. Organizacija si preko svojih aktivnosti ves čas prizadeva za oblikovanje in vzpostavitev ustreznih oblik pomoči v skupnosti in servisov za osebe z Downovim sindromom, s čimer bi prispevali k uresničevanju njihovih potencialov in k lažji integraciji na trg dela. ALDO-CET se vključuje v številne nacionalne in mednarodne projekte, ki obravnavajo različne vidike življenja oseb z Downovim sindromom. Ob podpori strokovnjakov ALDO-CET izvaja sledeče aktivnosti: družabne in izobraževalne aktivnosti, podporo staršem oseb z DS, aktivnosti v skupnosti, aktivnosti za zaščito in varovanje pravic oseb z ovirami.


Spletna stran: www.sindrom-down.ro

 


 

DOWNOV SINDROM SLOVENIJA

O organizaciji:
V društvo Downov sindrom Slovenija (DDSS) se vključujejo osebe z DS, njihovi starši, strokovni delavci in ostali (v večini so to prostovoljci). Naše poslanstvo je pomoč osebam z DS in izboljšanje informiranosti splošne javnosti o Downovem sindromomu. 

Projekti in programi:

  • Tabori za mladostnike
  • Vikend seminarji za družine
  • Starševske skupine za samopomoč
  • Zgodnja obravnava
  • Kreativne delavnice za otroke in mladostnike
  • Projekt Virtual DS
  • Projekt Healthy DS
  • Projekt DS Ageing

Sodelovanje v projektu DS-Ageing: Društvo Downov sindrom Slovenija podpira že obstoječe javne oblike in programe na području varstva pravic, izobraževanja in podpore oseb z DS. Hkrati pa se zavedamo, da omenjeni programi zahtevajo kontinuiran razvoj in vnašanje novosti in izboljšav. Za sodelovanje v projektu DS-Ageing smo se odločili, da bi pridobili primer dobre prakse za različne aktivnosti, namenjene predvsem starejšim osebam z DS. 

Spletna stran: http://www.downov-sindrom.si

 


 

AUTH

Aristotelova univerza v Solunu (koordinator projekta) je največja univerza v Grčiji. V okviru univerze deluje Laboratorij medicinske fizike, s pridobljenim standardom  ISO-9001 na področju programske opreme. Laboratorij je glavni raziskovalni in razvojni center podpornih IKT tehnologij, uporabne nevroznanosti, izobraževanja o medicinski stroki, emotivno pogojenega računalništva, semantičnega spleta, medicinske robotike, možganskih vmesnikov, radiodiagnostike in ne-ionizirajočega sevanja. Srebrna znanstvena skupina znotraj Laboratorija medicinske fizike se pri svojem raziskovalnem in razvojnem delu osredotoča na podporo iz okolja pri samostojnem življenju in biomedicinski inženiring, kar bolj poznamo pod pojmom aktivno in zdravo staranje. Podporno tehnologijo prilagajajo tudi specifičnim ciljnim  skupinam. Raziskovalno delo Laboratorija podpira tako IKT tehnologija, mobilna tehnologija kot spletna tehnologija.


Spletna stran: http://medphys.med.auth.gr


Spominčica-Alzheimer SloveniJa  

 “Spominčica-Alzheimer Slovenija je nevladna organizacija, katero združuje več kot 800 članov. Njeno temeljno poslanstvo je pomoč in podpora svojcem oseb z demenco, večja ozaveščenost o bolezni in zmanjšanje stigme ter vzpostavljanje demenci prijaznih skupnosti. Spominčica nudi informacije, svetovanje in usposabljanje o demenci skozi vrsto aktivnosti kot so SOS telefon, osebno svetovanje, skupine za samopomoč, neformalni izobraževalni program "Ne pozabi me", družabništvo osebam z demenco v domačem okolju,  preventivne delavnice in delavnice za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, usposabljanje javnih delavcev in strokovnjakov o demenci, vzpostavljanje Mreže Demenci prijaznih točk (DPT) in objava aktualnih in pomembnih informacij o demenci v glasilu Spominčica in na družbenih omrežjih Spominčice. ”    

Spletna stran: https://www.spomincica.si/