Περιγραφή Έργου

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, "η εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης του Συνδρόμου Down είναι μεταξύ 1 στις 1.000 έως 1 στις 1.100 γεννήσεις ανά τον κόσμο. Κάθε χρόνο περίπου 3.000 έως 5.000 παιδιά γεννιούνται με αυτή τη χρωμοσωμική διαταραχή".

Τα άτομα με Σύνδρομο Down είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν πρόωρη παθολογική γήρανση, που οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε αιτίες νευροβιολογικού χαρακτήρα. Συνήθως, τα άτομα με Σύνδρομο Down ηλικίας άνω των 30 ετών παρουσιάζουν συμπτώματα γήρανσης. Αυτή η παθολογική γήρανση σχετίζεται με συμπτώματα άνοιας, καθώς και γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές.  

Το DS-AGEING στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων (συμπεριφορών, δεξιοτήτων, γνώσεων) ατόμων με Σύνδρομο Down ηλικίας άνω των 30 ετών, καθώς και των επαγγελματιών και οικογενειών τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της περιόδου γήρανσης (σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργούς Γήρανσης).

PicΤο DS-AGEING δημιουργήθηκε για να ξεπεράσει: 

 • Την έλλειψη προσαρμοσμένων μεθοδολογιών για την μεταφορά γνώσεων και μεθόδων σε ανθρώπους με Σύνδρομο Down και επαγγελματίες με προσιτό τρόπο. 

 • Την έλλειψη προσαρμοσμένων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων ΤΠΕ, στις ικανότητες των ατόμων με Σύνδρομο Down για την εφαρμογή των συνιστώμενων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής διέγερσης.

 • Την έλλειψη ολοκληρωμένης, χωρίς αποκλεισμούς, προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη τα άτομα που απασχολούνται με την υποστήριξη ατόμων με Σύνδρομο Down (όπως μέλη της οικογένειας και της κοινότητας). 

pic3Συγκεκριμένοι στόχοι

 • Προώθηση της πρόληψης και αναγνώρισης των σωματικών και νοητικών επιδράσεων της γήρανσης. 

 • Αξιοποίηση προσαρμοσμένων μεθόδων και εργαλείων για τη διεξαγωγή σωματικών και νοητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες της γήρανσης και εκπαίδευση στη χρήση αυτών.

 • Συμμετοχή σε ανεξάρτητες και συνεργατικές δραστηριότητες, καθώς και της κοινωνικής συμμετοχής. 

 • Προετοιμασία των ατόμων με Σύνδρομο Down για την απουσία υποστήριξης από γονείς και εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της σωστής διαχείρισης των νομικών και οικονομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη γήρανση.

 • Προσδιορισμός, ανάλυση και εκπαίδευση στη χρήση των ΤΠΕ εργαλείων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν όλη την πρόωρη περίοδο της γήρανσης.

Το DS-AGEING θα είναι ένα μοναδικό και καινοτόμο περιβάλλον εκπαίδευσης, το οποίο βασίζεται σε:pic4

 • Προσαρμογή και διάδοση του Μοντέλου Ενεργούς Γήρανσης στα άτομα με Σύνδρομο Down που στοχεύει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής τους.

 • Άμεση συμμετοχή και εκπαίδευση των ατόμων με Σύνδρομο Down που βρίσκονται στη διαδικασία γήρανσης.

 • Συνδυασμό της Ενεργούς Γήρανσης και του Μοντέλου για την Ποιότητα Ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

 • Συμμετοχή των οικογενειών και των επαγγελματιών ως «υποστηρικτές», όχι μόνο ως περιθάλποντες. 

 • Κατάρτιση των ατόμων με Σύνδρομο Down για την αξιοποίηση υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που στοχεύουν στην Ενεργό Γήρανση.

Ένα μοντέλο ενεργούς γήρανσης για άτομα με Σύνδρομο Down θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πτυχές:

 • Πρόληψη και επιβράδυνση της πρόωρης νοητικής εξασθένισης 

 • Πρόληψη και επιβράδυνση της πρόωρης σωματικής εξασθένισης

 • Διατήρηση  των δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες της περιόδου γήρανσης

 • Διατήρηση ή/και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης για την προαγωγή διαπροσωπικών σχέσεων 

 • Νομική και οικονομική προστασία και προετοιμασία για την απουσία γονέων ή κηδεμόνων που παρείχαν υποστήριξη καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους